"Доставка на моноблокови колела за дизелови мотрисни влакове (ДМВ) серия 10, собственост на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД", открита с Решение &#8470 4/13.03.2015 г. на управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2015-0003 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им с дата: 13.03.2015 г. Договор № 111/23.07.2015 г.”

13.03.2015 • Процедури по ЗОП


Доставка на 100 бр.моноблокови колела за двигателна талига и 44 бр. моноблокови колела за „Якобс” талига за ДМВ серия 10 собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период”

1.Решение № 4/13.03.2015 г. за откриване на процедурата

2.Обявление за обществена поръчка

3.Документация за участие

4.Технически условия

22.04.2015 г.

1.Протокол №1 на комисията за провеждане на процедурата

2.Решение №8/22.04.2015 г. на управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

05.05.2015 г.

Покана за участие в договарянето изх. № 03-37-17/05.05.2015 г.

26.06.2015 г.

Доклад на комисията

Решение № 14/26.06.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

27.07.2015 г.

„Договор № 111/23.07.2015 г.”

30.07.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Информация за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор №111 от 23.07.2015 г. за обществена поръчка

Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка