№ 01605-2017-0008 „Доставка на накладки за подвижен железопътен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Процедура на договаряне без предварителна покана за участие по ЗОП, открита с Решение №11/06.03.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, Публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 06.03.2017 г.

06.03.2017 • Процедури по ЗОП