Доставка на накладки за подвижен железопътeн състав за едногодишен период”, открита процедура по ЗОП, открита с решение №24/07.10.2015 г. на управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2015-0021 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им с дата: 07.10.2015 г.

07.10.2015 • Процедури по ЗОП