№ 01605-2017-0014 „Доставка на необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за ТПС”. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение № 18/07.04.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 07.04.2017г.

07.04.2017 • Процедури по ЗОП


Документи за участие:


Решение № 18 /07.04.2017 г. за откриване на процедурата

Обявление за поръчка – комунални услуги

Технически изисквания за „Доставка на необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за ТПС” на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, в съответствие с изискванията на UIC 810-1 и UIC 810-2;

Техническа спецификация за „Доставка на необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за ТПС”, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”;

Методика за определяне на комплексната оценка на офертите;

Документация за участие

12.04.2017 г.

„Разяснения с изх. №35-00-195/12.04.2017 г.”

16.05.2017г.

„СЪОБЩЕНИЕ”

06.06.2017г.

„Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценка и класирането на офертите"

„Решение №24/06.06.2017г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

„Решение №3/06.06.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка”

22.06.2017г.
1.Обявление за прекратяване на процедурата по обособена позиция №9

14.07.2017г.
1.Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

2.„Договор №157 от 03.07.2017 г. за обособени позиции №1,№2,№3,№4,№5,№6,№7 и №8”

29.12.2017

Информация за приключил договор