№ 01605-2019-0013 „Доставка на нови столове за командните кабини на всички серии локомотиви обезпечаващи необходимостите на всички локомотивни депа в дружеството”, за едногодишен период. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение №16/14.06.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 14.06.2019г.

07.06.2019 • Процедури по ЗОП


14.06.2019 г.

„Решение №16/14.06.2019г. за откриване на процедурата”

„Обявление за поръчка – комунални услуги”

 „Условия за участие в процедура публично състезание по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата”

“Технически изисквания за доставка на 76 броя нови столове за командните кабини на локомотиви собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД"

 „Методика за определяне на комплексната оценка на офертите”

 „Проект на договор”

„Образци на документи”

16.07.2019 г.

„Съобщение”

26.07.2019 г.

”Протокол по чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за извършване на подбор на участниците,  разглеждането, оценка и класирането на офертите”

„Решение №16/26.07.2019 г.  на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД  за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка” 

30.09.2019 г.

„Обявление за възложена поръчка-комунални услуги”

​„Договор №167/13.09.2019г.”

28.01.2020 г.

Приложение № 9 на приключил договор № 167/13.09.2019 г. на "ЕРИДАНТРАНС" ООД