ID№ 9099246 „Доставка на отоплителни тела, ел. уреди и оборудване на сгради, ремонтни депа, общежития и стаи за почивка“. Обявата е публикувана с посочения номер в регистъра „Информация за обяви” към АОП на 05.06.2020 г.

05.06.2020 • Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

Прогнозна стойност:
до 68 325,00 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
15.06.2020 г.,16:45 часа

Информация за Обявата

Обява за обществена поръчка

Приложения към обявата:

1. Техническата спецификация на Възложителя – Приложение № 1.

2. Данни за участника - Приложение№ 2

3. Техническо предложение – Приложение № 3

4. Ценово предложение - Приложение № 4

5. Проект на договор - Приложение № 5

6. Декларация по чл. 192, ал. 3 за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП.– Приложение № 6

7. Декларация по чл. 192, ал. 3 за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Приложение № 7

8. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС)– Приложение № 8

9. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществени поръчки – Приложение № 9

10. Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ – Приложение № 10

11. Декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП – Приложение № 11

12. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - Приложение № 12/12А (когато е приложимо).

19.06.2020г.

Протокол по чл.192, ал.4 от ЗОП, утвърден от Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД на 19.06.2020 г.

19.08.2020 г.


Договор № 196/30.07.2020 г.