№ 01605-2017-0031 „Доставка на плъзгащи лагери /основни и мотовилкови/ за дизелов двигател на локомотиви серия 55”. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №38/22.11.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 24.11.2017 г.

24.11.2017 • Процедури по ЗОП


„Решение № 38/22.11.2017 г. за откриване на процедурата”

„Обявление за  поръчка – комунални услуги”

Документация за участие:

„Условия за участие в открита процедура по ред на ЗОП и указания за подготовка на офертата”

„Технически изисквания за доставка на плъзгащи лагери /основни и мотовилкови/ за дизелов двигател на локомотиви серия 55, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период”

„Техническа спецификация на плъзгащи лагери /основни и мотовилкови/ за дизелов двигател на локомотиви серия 55”

„Проект на договор”

„Образци на документи”

29.12.2017 г.

„Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за участие № 03-10-206/29.12.2017 г.”

30.12.2017 г.

„Решение № 7/29.12.2017 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация”

06.02.2018 г.

„Протокол №1/24.01.2018 г.”

02.03.2018 г.

„Съобщение”

27.03.2018 г.

„Доклад на комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”

„Решение №7/27.03.2018 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител по всяка една от обособените позиции на обществената поръчка”

06.06.2018 г.

„Обявление за възложена поръчка – комунални услуги”

„Договор №85/08.05.2018 г., за обособена позиция №1”

„Договор №111/01.06.2018 г., за обособени позиции №2 и №3”

14.09.2018

Приключен договор 87/2018 г.с ЮБЕКС БЪЛГАРИЯ ЕООД

22.02.2019г.

Информация за приключил договор.