Доставка на почистващи материали и пособия за изпълнение на дейностите по почистване на подвижен железопътен състав и помещения за период до края на 2015 г.” Публичната покана е публикувана под номер 9045419 в Регистъра за публични покани към АОП на 01.09.15 г.

01.09.2015 • Публични покани


Публична покана

Приложения към публичната покана:

Приложение №1-Технически изисквания за доставка на материали и пособия за почистване на ПЖПС и помещения;
Приложение№2-Спецификация за доставка на пособия и материали за почистване на ПЖПС и помещения;
Приложение№3-Данни за участника;
Приложение №4-Образец на техническо предложение;
Приложение№5-Проект на договор;
Приложение №6.1-Образец на ценова оферта за обос.позиция№1;
Приложение №6.2-Образец на ценова оферта за обос.позиция№2;
Приложение№7-Списък по чл.51,ал.1,т.1 от ЗОП
Приложение №8-Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружества,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

 29.09.2015 г.

Протокол по чл.101 г, ал.4 от ЗОП, утвърден на 23.09.2015 г.

14.10.2015 г.

Отказ от сключване на договор за обособена позиция №2 от класирания на първо място участник КООПЕРАЦИЯ ”ПАНДА”

03.11.2015 г.

Договор №177/30.10.2015 г.

19.02.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка №177/ 30.10.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка №177/ 30.10.2015 г.