"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” №3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на почистващи препарати за изпълнение дейностите по почистване на ПЖПС и помещения през 2015 г.”Публичната покана е публикувана под номер 9044363 в Регистъра за публични покани към АОП. Договор №166

30.07.2015 • Публични покани


Договор №166/13.10.2015 г.


Публична покана

 Приложения към публичната покана:

Приложение № 1 -Технически изисквания за доставка;
Приложение №2 -Спецификация за доставка;
Приложение №3- Данни за участника;
Приложение №4- Образец на техническо предложение;
Приложение №5.1-5.9 - Образец на ценови оферти;
Приложение №6 - Проект на договор;
Приложение №7- Списък по чл.51,ал.1,т.1 от ЗОП;
Приложение№8- Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

17.09.2015 г.

Протокол №3 по чл.101г., ал.4 от ЗОП утвърден на 15.09.2015 г.

15.10.2015 г.

Договор №166/13.10.2015 год. за обособени позиции №1,3,5,6,7,8 и 9

11.02.2016 г.

Информация за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка

Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка

29.10.2015 г.

Договор №176/27.10.2015 год. за обособена позиция №4