„Доставка на подвески за електрически локомотиви серия 44 и 45”, открита с решение № 13/28.07.2015 г. на управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2015-0012 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им с дата: 28.07.2015 г.

28.07.2015 • Процедури по ЗОП


Решение №13/28.07.2015 г. за откриване на процедурата 

Обявление за обществена поръчка 

Технически изисквания за доставка на подвески за електрически локомотиви серия 44 и 45

Техническа спецификация за доставка на подвески на електрически локомотиви серия 44 и 45

Спецификация за партидност, срокове и място на доставка на подвески за електрически локомотиви серия 44 и 45

Документация за участие

06.08.2015г.

Разяснение изх.№35-00-657/06.08.15 г.

03.09.15 г.

Протокол №1 от 28.08.2015 г.

Протокол №2 от 31.08.2015 г.

15.12.2015 г.

 „СЪОБЩЕНИЕ”

05.01.16 г.

Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП

Решение № 1/05.01.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

03.02.2016 г.

Договор №17/29.01.2016 г.

12.02.16 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

05.08.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка №17/ 29.01.2016 г.