№ 01605-2018-0002 „Доставка на пожаробезопасни кондензатори, сух тип, за електрически локомотиви серии 44 и 45”. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение №3/09.02.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 09.02.2018 г.

09.02.2018 • Процедури по ЗОП


„Решение № 3/ 09.02.2018 г. за откриване на процедурата”

„Обявление за  поръчка – комунални услуги”

„Условия за участие в процедура публично състезание по ред на ЗОП и указания за подготовка на офертата”

„Техническа спецификация и Технически изисквания за доставка на пожаробезопасни кондензатори, сух тип, предназначени за електрически локомотиви серия 44 и 45”

„Проект на договор”

„Образци на документи”

18.04.2018 г.

„Протокол №2/12.04.2018 г.”

03.05.2018 г.

„Съобщение”

21.05.2018 г.

Протокол по чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки/ЗОП/ за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценка и класирането на офертите

Решение №15/21.05.2018 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

09.07.2018 г.

„Обявление за възложена поръчка – комунални услуги”

„Договор №149/03.07.2018 г.” 

16.11.2018г.

Информация за приключил договор