№ 01605-2017-0017 „Доставка на пособия и консумативи за почистване на ПЖПС и помещения за период от една година”. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение № 21/28.04.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 28.04.2017г.

28.04.2017 • Процедури по ЗОП


Решение № 21/28.04.2017 г. за откриване на процедурата

Обявление за поръчка – комунални услуги


Обобщена техническа спецификация за доставка на всички прогнозни количества пособия и консумативи за почистване на ПЖПС и помещения

Спецификация за доставка на пособия и консумативи за почистване на ПЖПС и помещения за една година

Документация за участие

12.06.2017г.

Протокол №1 от 23.05.2017г.

29.06.2017г.

„СЪОБЩЕНИЕ”

18.08.2017г.
„Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценка и класирането на офертите”

„Решение №25/18.08.2017г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка по обособени позиции с №№1,3,4 и 5”.


„Решение №8/18.08.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на обществената поръчка за обособена позиция №2”.
 

07.09.2017г.

„Обявление за възложена поръчка-комунални услуги , прекратяване на обществената поръчка за обособена позиция №2”

05.10.2017г.
Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, за възлагане на обществената поръчка за обособени позиции №1, №3, №4 и №5
 

Договор №199 от 25.09.2017 г. за обособени позиции №1, №3, №4 и №5

27.09.2018 г.

 Информация за приключен договор № 199/25.09.2017 г.