9094957 „Доставка на предпазни ръкавици, необходими за дейността по почистване на ПЖПС и помещения”. Обявата е публикувана с посочения номер в регистъра „Информация за обяви” към АОП на 02.12.2019 г.

02.12.2019 • Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

Прогнозна стойност:
35 482,60 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
12.12.2019 г
Информация за Обявата Обява за обществена поръчка Приложения към обявата: 1. Техническата спецификация за доставка на предпазни ръкавици, необходими за дейността по почистване на ПЖПС и помещения за период от три години с предмет...

Информация за Обявата

Обява за обществена поръчка

Приложения към обявата:

1. Техническата спецификация за доставка на предпазни ръкавици, необходими за дейността по почистване на ПЖПС и помещения за период от три години с предмет „Доставка на предпазни ръкавици, необходими за дейността по почистване на ПЖПС и помещения” – Приложение № 1.

2. Спецификация за доставка на предпазни ръкавици, необходими за дейността по почистване на ПЖПС и помещения за период от три години. – Приложение № 2

3. Данни за участника - по образец на Приложение  № 3;

4. Техническо предложение - по образеца на Приложение № 4;

5. Ценово предложение - по образеца на Приложение № 5;

6. Проект на договор – Приложение № 6;

7. Декларация по чл. 192, ал. 3 за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП – по образеца на Приложение № 7;

8. Декларация по чл. 192, ал. 3 за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – по образеца на Приложение № 8;

9. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) – по образеца на Приложение № 9;

10. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществени поръчки – по образеца на Приложение № 10;

11. Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ – по образеца на Приложение № 11;

12. Декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП – по образеца на Приложение № 12 (когато е приложимо);

13. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - по образеца на Приложение № 13 (когато е приложимо).;

14. Методика за оценка на офертите - Приложение № 14.

 

06.01.2020 г.    

​Протокол по чл.192, ал.4 от ЗОП, утвърден от Управителя на „БДЖ-  Пътнически превози” ЕООД на 30.12.2019 г.

 

18.03.2020 г.

Договор № 57/19.02.2020 г.