№ 01605-2019-0019 „Доставка на препарати за почистване и дезинфекция на ПЖПС и помещения за период от три години”. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение №24/12.08.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 12.08.2019г.

12.08.2019 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
336 264.15 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
04.09.2019г.,16:45 часа

12.08.2019 г.

Решение №24/12.08.2019г. за откриване на процедурата

Обявление за поръчка – комунални услуги

Условия за участие в процедура публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата

Технически изисквания за „Доставка на препарати за почистване и дезинфекция на ПЖПС и помещения за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за период от три години” със следните приложения :

- Техническа спецификация за доставка на препарати за почистване и дезинфекция на ПЖПС и помещения за три години

-Спецификации за доставка на препарати за първата, втората и третата година от договора

-Приемно-предавателен протокол-образец

Методика за определяне на комплексната оценка на офертите

Проект на договор

Образци на документи

24.09.2019 г.

Протокол №1/09.09.2019г.

25.10.2019 г.

„СЪОБЩЕНИЕ”

21.11.2019 г.

”Протокол по чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценка и класирането на офертите”

„Решение № 30/21.11.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител по всяка една от обособените позиции на обществената поръчка”

21.01.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Договор №288/27.12.2019г. за обособена позиция №2

Договор №289/27.12.2019г. за обособени позиции №1, №3 и №4

01.07.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Договор №154/08.06.2020г. за обособена позиция №5