УНП в РОП № 01605-2017-0030 “Доставка на природен газ за отопление за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за 5 /пет/ години”. Процедура на договаряне без предварителна покана за участие по ЗОП, открита с Решение №37/15.11.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 15.11.2017г.

15.11.2017 • Процедури по ЗОП