Доставка на работни и униформени обувки за нуждите на персонал от „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период” , открита процедура по ЗОП, открита с Решение №3/22.01.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Публикувана в регистъра на АОП под уникален № 01605-2016-0002 на 22.01.2016г.

22.01.2016 • Процедури по ЗОП


Документи за участие

  1. Решение № 3/ 22.01.2016 г. за откриване на процедурата
  1. Обявление за обществената поръчка

3.Техническа спецификация за работни обувки цели-дамски и мъжки за нуждите на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД;

4.Техническа спецификация за работни обувки половинки-дамски и мъжки за нуждите на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД;

5.Техническа спецификация за униформени обувки зимни-дамски и мъжки за нуждите на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД;

6.Техническа спецификация за униформени обувки летни-дамски и мъжки за нуждите на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД;

7.Спецификация за доставка на работни и униформени обувки за нуждите на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД;

8. Документация за участие

10.02.2016г.

Разяснения с изх. №03-10-21/10.02.2016 г.

29.02.2016г.

Разяснения с изх. №34-00-109/29.02.2016 г.

25.03.2016г.

Протокол № 1 от работата на Комисията

18.04.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ

09.05.2016г.
„Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП”
„Решение №12/09.05.2016 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

11.07.2016г.
Договор №149/04.07.2016 год.

12.07.2016г.
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

14.12.2016г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР