№ 01605-2019-0006 ”Доставка на работни и униформени обувки за нуждите на персонала от "БДЖ- Пътнически превози" ЕООД” с 2 /две/ обособени позиции, открита с Решение № 4/14.02.2019г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 18.02.2019 г.

18.02.2019 • Процедури по ЗОП


18.02.2019 г.

Решение №4/14.02.2019 г. за откриване на процедурата

Обявление за поръчка – комунални услуги

19.02.2019 г.

Документация за участие:

Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата

Техническа спецификация за работни обувки цели-дамски и мъжки за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД (за обособена позиция №1);

Техническа спецификация за работни обувки половинки- дамски и мъжки за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД (за обособена позиция №1);

Техническа спецификация за униформени обувки зимни-дамски и мъжки за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД (за обособена позиция №2);

Техническа спецификация за униформени обувки летни-дамски и мъжки за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД (за обособена позиция №2);

Спецификация за доставка на работни и униформени обувки за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД.

Методика за определяне на комплексната оценка на офертите.

Проект на договор

Приложения - образци:

Образец - Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка;

Образци на документи - от Приложение № 2.1 до №3.2

01.03.2019 г.

Разяснения изх.№ 35--00-90/01.03.2019 г.

05.03.2019 г.

Решение №3 от 01.03.2019 за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, изпратено за публикуване до Службата за публикации на Европейския съюз на дата 01.03.2019г.

Променени документи от документацията за участие:

Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата

Техническа спецификация за работни обувки цели-дамски и мъжки за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД (за обособена позиция №1);

Техническа спецификация за работни обувки половинки- дамски и мъжки за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД (за обособена позиция №1);

Техническа спецификация за униформени обувки зимни-дамски и мъжки за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД (за обособена позиция №2);

Техническа спецификация за униформени обувки летни-дамски и мъжки за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД (за обособена позиция №2);

Приложение №2 - Образец на Техническо предложение

12.03.2019 г.

Решение № 3/12.03.2019 г. за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция №2

Разяснения изх.№03-10-43/12.03.2019 г.

18.03.2019 г.

Разяснения изх.№ 03-10-45/18.03.2019 г.

29.03.2019 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги (прекратяване на обществената поръчка за обособена позиция №2 )

09.05.2019 г.

Съобщение

29.05. 2019 г.

„Доклад на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”

„Решение № 11/29.05.2019г. за класиране на участника и определяне на изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция №1- „Доставки на работни обувки”

23.08.2019 г.

„Обявление за възложена поръчка – комунални услуги”

Договор №155/16.08.2019 г., за обособена позиция №1

09.04.2020 г.

Информация за приключен договор.