№ 01605-2019-0022 "Доставка на работно и специално работно облекло за персонала на "БДЖ- Пътнически превози" ЕООД / с две обособени позиции/", открита с Решение № 28/24.09.2019г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 27.09.2019 г.

27.09.2019 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
до 516 789,98 лв.
Краен срок за получаване на оферти:
30.10.2019г. 16:45 ч.

27.09.2019 г.

Документация за участие:

1. Решение за откриване на процедурата № 28/24.09.2019г.

2. Обявление за обществената поръчка

3. Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовката на офертата.

4. Технически характеристики за доставка на работно и специално работно облекло за нуждите на „БДЖ- Пътнически превози” ЕООД.

5. Технически изисквания на работно и специално работно облекло за нуждите на „БДЖ- Пътнически превози” ЕООД.

6. Спецификация за доставка на работно и специално работно облекло за нуждите на „БДЖ- Пътнически превози” ЕООД.

7. Договор – проект

8. Методика за определяне на комплексна оценка на офертите.

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

1. Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/;

2. Приложения № 2.1 и №2.2. Образци на „Техническо предложение” по обособени позиции;

3.Приложения № 3.1. и №3.2. - Образци на „Ценово предложение” по обособени позиции;

16.10.2019 г.

Разяснение изх. № 34-00-256/16.10.2019г.

19.11.2019г.

Протокол №1

09.01.2020 г.

Съобщение- отваряне на ценови оферти

10.04.2020 г.

Доклад на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП

Решение №15/10.04.2020 г. на Управителя и на Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител по всяка една от обособените позиции на обществената поръчка

02.07.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, изпратено за публикуване в РОП на АОП и в ОВ на ЕС на 30.06.2020 г

Договор №146/01.06.2020 г.

Договор №147/01.06.2020 г.