№01605-2020-0020 „Доставка на резервни части за дизел-електрически локомотиви серия 07000 (ТЭ109) на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, за едногодишен период”. Открита процедура по реда на ЗОП, открита с Решение № 23/16.03.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 19.03.2020г.

19.03.2020 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
1 952 838.00 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
27.05.2020г. ,16:45 часа

19.03.2020 г.

1. Решение за откриване на процедурата № 23/16.03.2020 г.

2. Обявление за поръчка – комунални услуги

3. Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата;

4. Технически изисквания за „Доставка на резервни части за дизел-електрически локомотиви серия 07000 (ТЭ109) на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период”

5. Техническа спецификация и условия за „Доставка на резервни части за дизел-електрически локомотиви серия 07000 (ТЭ109) на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период”

6. Методика за оценка на офертите

7. Проект на договор

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

1. Приложение № 1 - Образец на „Техническо предложение”

2. Приложение № 2 - Образец на „Ценово предложение”

3. Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка

4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС

5. Декларация по чл. 59, ал.1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

21.04.2020 г.

Разяснения изх.№35-00-243/21.04.2020 г.

23.04.2020 г.

Решение №4/21.04.2020г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, изпратено за публикуване до Службата за публикации на Европейския съюз на дата 21.04.2020г.

Променени документи от документацията за участие:

Технически изисквания за „Доставка на резервни части за дизел-електрически локомотиви серия 07000 (ТЭ109) на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период”

Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата

12.06.2020 г.

Протокол№1/28.05.2020 г.

10.07.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

11.08.2020 г.

Доклад на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП;

„Решение №31/11.08.2020 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка по обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, и 15 ”;

„Решение №11/11.08.2020 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка по обособени позиции №№ 7, 11, 12, 14 и 16 ”..

02.10.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги прекратяване на обособени позиции обособени позиции №№ 7, 11, 12, 14 и 16;

08.10.2020 г.

1. Обявление за възложена поръчка – комунални услуги;

2. Договор №225/03.09.2020 г.;

3. Договор №229/14.09.2020 г.;

4. Договор №230/14.09.2020 г.;

5. Договор №233/21.09.2020 г.;

6. Допълнително-споразумение-към-договор №225/03.09.2020 г..