9099711 „Доставка на резервни части за дизеловия двигател тип МВ 820Вв на теснопътни локомотиви серия 75000, собственост на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, за едногодишен период”. Информация за обявата е публикувана с посочения ID номер в Портала за обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки на 12.06.2020 г.

12.06.2020 • Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

Прогнозна стойност:
60 815,04 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
22.06.2020 г. 16:45 часа

Информация за Обявата

Обява за обществена поръчка

Приложения към Обявата:

1. Технически изисквания за „Доставка на резервни части за дизеловия двигател тип МВ 820Вв на теснопътни локомотиви серия 75000, собственост на „БДЖ - Пътнически превози" ЕООД” на Възложителя – Приложение № 1;

2. Техническа спецификация за „Доставка на резервни части за дизеловия двигател тип МВ 820Вв на теснопътни локомотиви серия 75000, собственост на „БДЖ - Пътнически превози" ЕООД” на Възложителя - Приложение № 2;

3.Данни за участника - Приложение № 3;

4. Образец на техническо предложение - Приложение № 4;

5. Образец на ценово предложение - Приложение № 5;

6. Проект на договор – Приложение № 6;

7.Декларация по чл. 192, ал. 3 за ю липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП – Приложение № 7;

8. Декларация по чл. 192, ал. 3 за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Приложение № 8;

9. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) – Приложение № 9;

10. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществени поръчки – Приложение № 10;

11. Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ – Приложение № 11;

12. Декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП – Приложение № 12 (когато е приложимо);

13. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - Приложение № 13/13А (когато е приложимо).Приложение № 9 - Образец на Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП

22.06.2020 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с ID 9099963

28.07.2020 г.

Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП