№ 01605-2018-0018 „Доставка на резервни части за електрическото оборудване на електрически локомотиви, серии 43, 44 и 45”, за едногодишен период, включваща 8 /осем/ обособени позиции. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №32/06.11.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 08.11.2018 г.

08.11.2018 • Процедури по ЗОП


08.11.2018 г.

Решение № 32/06.11.2018 г. за откриване на процедурата  

Обявление за поръчка – комунални услуги

Условия за участие в открита процедура по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата;

Техническа спецификация за необходимите за доставка  резервни части за електрическо оборудване на електрически локомотиви, серии 43,44 и 45;

 Технически изисквания за „Доставка на резервни части за електрическото оборудване на електрически локомотиви серии 43,44 и 45”;

Проект на договор

Приложения – образци:

Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ -  за преглед и за компютърна обработка;

Образци на документи от Приложение №2.1 до Приложение №3.8

18.02.2019 г.
Съобщение

04.04.2019 г.

Доклад на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП

Решение  № 7/04.04.2019 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител по  обособени позиции 

Решение № 6/04.04.2019 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка по обособени позиции

19.04.2019 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги /прекратяване на обществената поръчка за обособени позиции №2 и №7/, изпратено за публикуване в АОП и ОВ на ЕС на 17.04.2019 г.

30.05.2019 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, изпратено за публикуване в АОП и ОВ на ЕС на 28.05.2019 г.

Договор №79/10.05.2019 г. за обособени позиции №1,№3, №4, №5 и №8

Договор №82/10.05.2019 г. за обособена позиция №6

28.10.2019 г.

Приключил договор  № 82/2019 г. с ТРАНСКОМ

07.01.2020г.

Приключен договор № 79/ 10.05.2019 г.