№ 01605-2017-0037 „Доставка на резервни части за карданната предавка за електрически локомотиви серия 44 и 45”.Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №45/28.12.2017г. на Управителя на ''БДЖ-Пътнически превози'' ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 02.01.2018 г.

02.01.2018 • Процедури по ЗОП


    1. Решение за откриване на процедурата № 45/28.12.2017 г.

    2. Обявление за поръчка – комунални услуги;

      3. Условия за участие в открита процедура по ЗОП и указания за подготовка на офертата;

   4. Техническа спецификация за доставка на резервни части за карданна предавка за електрически локомотиви серия 44 и 45;

  5. Технически изисквания за доставка на резервни части за карданна предавка за електрически локомотиви серия 44 и 45, необходими за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период ;

   6. Партидна спецификация със срок и място на доставка на резервни части за карданна предавка за електрически локомотиви серия 44 и 45;

    7. Проект на договор;

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ

27.03.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ

26.04.2018г.

1.  „Доклад на комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”              

2. Решение №8/26.04.2018г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнители на обществената поръчка по всяка една от обособените позиции.

29.06.18 г.

Договор № 104/28.05.2018 г.

Договор № 134/19.06.2018 г.

Договор № 115/01.06.2018 г.

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги за възлагане на обществената поръчка за обособени позиции от №1 до №7

28.01.2019г.

Информация за приключил договор

 22.03.2019г

Информация за приключил договор 

18.09.2019 г.

Информация за приключил договор