№01605-2020-0013 „Доставка на резервни части за карданната предавка за електрически локомотиви серия 44 и 45, необходими за нуждите на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период”, открита с Решение № 14/13.02.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 17.02.2020г.

17.02.2020 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
896 480.00 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
19.03.2020г.,16:45 часа

17.02.2020 г.

1. Решение за откриване на процедурата № 14/13.02.2020 г.;

2. Обявление за поръчка – комунални услуги;

3.Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата;

4. „Технически изисквания за доставка на резервни части на карданната предавка на електрически локомотиви серии 44 и 45” с приложени към тях, „Техническа спецификация за доставка на резервни части на карданната предавка на електрически локомотиви серии 44 и 45” и „Партидна спецификация за доставка на резервни части на карданната предавка на електрически локомотиви серии 44 и 45”;

5.Методика за оценка на офертите;

6. Проект на договор.

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

1. Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и компютърна обработка;

2. Приложения №2.1 ÷ №2.3 – Образци на „Техническо предложение” по обособени позиции от №1 до №3;

3. Приложения №3.1 ÷ №3.3 – Образци на „Ценово предложение” по обособени позиции от №1 до №3;

06.04.2020 г.

„Протокол №1/20.03.2020г.”

14.05.2020 г.

„СЪОБЩЕНИЕ”

04.06.2020 г.

”Доклад на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”

„Решение №24/04.06.2020г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител по обособени позиции на обществената поръчка”

23.07.2020 г.

„Обявление за възложена поръчка-комунални услуги”

„Договор №175/01.07.2020г. за обособени позиции №1, №2 и №3”