№01605-2020-0017 „Доставка на резервни части за колооси за локомотиви серии 44, 45 и 61, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, открита с Решение №19/05.03.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 09.03.2020г.

09.03.2020 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
До 975 080.00 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
09.04.2020г.,16:45 часа

09.03.2020 г.

Становище по чл.232 от ЗОП

1.Решение за откриване на процедурата № 19/05.03.2020 г.;

2.Обявление за поръчка – комунални услуги;

3.Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за...

09.03.2020 г.

Становище по чл.232 от ЗОП

1.Решение за откриване на процедурата № 19/05.03.2020 г.;

2.Обявление за поръчка – комунални услуги;

3.Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата;

4. „Технически изисквания за „Доставка на резервни части за колооси за локомотиви серии 44, 45 и 61, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД” с приложена към тях, „Техническа спецификация за "Доставка на резервни части за колооси за локомотиви серии 44, 45 и 61, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период“;

5.Методика №1 за оценка на офертите за обособени позиции №1 и №3;

6. Методика №2 за оценка на офертите за обособена позиция №2;

7.Проект на договор.

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

1. Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и компютърна обработка;

2. Приложения №2.1 ÷ №2.3 – Образци на „Техническо предложение” по обособени позиции от №1 до №3;

3. Приложения №3.1 ÷ №3.3 – Образци на „Ценово предложение” по обособени позиции от №1 до №3;

16.06.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

17.07.2020 г.

”Доклад на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”

„Решение № 30/17.07.2020г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител по обособени позиции на обществената поръчка”

14.09.2020 г.

„Обявление за възложена поръчка-комунални услуги”

„Договор № 220/31.08.2020г. за обособени позиции №1, №2 и №3”.