Доставка на резервни части за компресор К200 за електрически локомотиви серии 44 и 45, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, необходими за едногодишен период”. Обществена поръчка с предмет: “Доставка на резервни части за компресор К200 за електрически локомотиви серии 44 и 45, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, необходими за едногодишен период”, открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 7/10.02.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Публикувана в регистъра на АОП под уникален № 01605-2016-0006 на 10.02.2016г.

10.02.2016 • Процедури по ЗОП


1.Решение № 7 / 10.02.2016 г. за откриване на процедурата

2.Обявление за обществената поръчка

3.Спецификация за доставка на резервни части за компресор К200 за електрически локомотиви серии 44 и 45, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, необходими за едногодишен период, партидност.

4.Технически изисквания за доставка на резервни части за компресор К200 за електрически локомотиви серии 44 и 45, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, необходими за едногодишен период.

5.Чертежи на предлаганите резервни части от обособена позиция №4 и всички подпозиции без 1 и 6 на обособена позиция №8.

6.Документация за участие

12.03.2016г.

Протокол № 1

11.04.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ

17.06.2016г.
„Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП”
„Решение №15/17.06.2016 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

11.08.2016 г.

„Решение №18/11.08.2016 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедурата”

01.09.2016г.

„Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие”