Доставка на резервни части за локомотиви серии 75 и 77 собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, публичната покана е публикувана под номер 9049432 в Регистъра за публични покани към АОП на 07.01.2016 г.

07.01.2016 • Публични покани


Публична покана - линк към АОП

Приложения към Публичната покана

Приложение №1 – Техническа спецификация ;

Приложение №1.1 – Технически изисквания;

Приложение №2 – Данни за участника;

Приложение №3.1 – Образец на техническо предложение – Обособена позиция №1;

Приложение №3.2 – Образец на техническо предложение – Обособена позиция №2;

Приложение №3.3 – Образец на техническо предложение – Обособена позиция №3;

Приложение №3.4 – Образец на техническо предложение – Обособена позиция №4;

Приложение №4.1 – Образец на ценово предложение - Обособена позиция №1;

Приложение №4.2 – Образец на ценово предложение - Обособена позиция №2;

Приложение №4.3 – Образец на ценово предложение - Обособена позиция №3;

Приложение №4.4 – Образец на ценово предложение - Обособена позиция №4;

Приложение №5 – Проект на договор;

Приложение №6 – Образец на декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

08.04.2016 г.

„Протокол по чл.101 г, ал.4 от ЗОП, утвърден на 06.04.2016 г.”

27.04.2016г.

Отказ от сключване на договор за обособени позиции №1, №3 и №4 от класирания на първо място участник ”Симекс – Транс” ЕООД.

07.06.2016г.

Договор №121/07.06.2016год.