№ 01605-2019-0026 „Доставка на резервни части за механична част на лостово спирачната система на 20 броя електрически локомотиви серии 44 и 45, за едногодишен период”, открита с Решение №34/21.10.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 21.10.2019г.

21.10.2019 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
до 175 538 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
11.11.2019г.,16:45 часа

21.10.2019 г.

1.„Решение №34/21.10.2019г. за откриване на процедурата”

2.„Обявление за поръчка – комунални услуги”

3.„Условия за участие в процедура публично състезание по реда...

21.10.2019 г.

1.„Решение №34/21.10.2019г. за откриване на процедурата”

2.„Обявление за поръчка – комунални услуги

3.„Условия за участие в процедура публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата”

4. „Технически изисквания за за доставка на резервни части за механична част на лостово спирачната система на електрически локомотиви серии 44 и 45 с приложени Техническа и партидна спецификация за доставка на резервни части за механична част на лостово спирачната система на електрически локомотиви серии 44 и 45 и чертежна документация”

5.„Методика за определяне на комплексната оценка на офертите”

6. „Проект на договор”

„Образци на документи”

19.11.2019 г.

„СЪОБЩЕНИЕ”

20.12.2019 г.

”Протокол по чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценка и класирането на офертите”

„Решение № 34/20.12.2019 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

06.02.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Договор №16/16.01.2020г.

23.07.2020 г.

Информация за приключил договор