УНП в РОП № 01605-2017-0034 „Доставка на резервни части за механична част на спирачната система на ЕЛ серии 44 и 45”, процедура на публично състезание по ЗОП, открита с Решение №41/14.12.2017г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 14.12.2017г.

14.12.2017 • Процедури по ЗОП


1.“Решение № 41/14.12.2017г. за откриване на процедурата”

2.Обявление за поръчка – комунални услуги

3.“Условия за участие в процедура на публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата”

4.“Техническа и партидна спецификация на резервни части за лостово-спирачна система на локомотиви серии 44 и 45”

5. “Технически изисквания за „Доставка на резервни части за механична част на спирачната система на ЕЛ серии 44 и 45”

6.“Проект на договор”

7.“Образци”

06.02.2018г.

„СЪОБЩЕНИЕ”

19.02.2018г.

1.“Протокол по чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите”

2.“Решение №5/19.02.2018г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

08.03.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.43, АЛ. 4 ОТ ЗОП

20.04.2018г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Договор №70/11.04.2018г.

 25.07.2019

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР