"Доставка на резервни части за окомплектоване на подаваните за планов ремонт пътнически вагони, собственост на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД”. Процедурата на договаряне без обявление по ЗОП е открита с Решение № 27/14.04.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с уникален номер 01605-2016-0020, на сайта им с дата: 14.04.2016 г.

14.04.2016 • Процедури по ЗОП


„Решение №27/14.04.2016 г. за откриване на процедурата”

„Покана за участие №03-10-59/14.04.16 г.”

„Покана за участие №03-10-60/14.04.16 г.”

„Покана за участие №03-10-61/14.04.16 г.”

Приложения към поканата за участие:

Приложение №1 - Технически спецификации за доставка на резервни части за окомплектоване на подаваните за планов ремонт пътнически вагони, собственост на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, по обособени позиции

Приложение №2 - Спецификация на доставките на резервни части за окомплектоване на подавани за планов ремонт пътнически вагони, по 16 обособени позиции.

Приложение №3 до Приложение №15 вкл.

31.08.16 г.

„Доклад на комисията по чл.92а, ал.5 от ЗОП(отм.)”


„Решение №21/31.08.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка, за обособени позиции №№ 2, 3, 4, 5, 11, 12 и 15             

                                                  
„Решение №21/31.08.2016 г.  на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка за обособени позиции №№ 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13 и 14
    

„Решение №22/31.08.2016 г.  на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка за обособена позиция № 16
 

17.10.16 г.

„Договор №221/10.10.2016 г.” .

19.10.16 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

27.01.17 г.

Обявление за изменение на договор

10.08.17 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР