№ 01605-2017-0010 „Доставка на резервни части за покривно оборудване на електрически ТПС”. Публично състезание по ЗОП, открито с Решение №13/23.03.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД. Публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 23.03.2017 г.

23.03.2017 • Процедури по ЗОП


„Решение № 13/23.03.2017 г. за откриване на процедурата”

„Обявление за  поръчка – комунални услуги”

„Техническа спецификация за доставка на резервни части за покривно оборудване на електрическия ТПС”

„Технически изисквания за доставка на резервни части за покривно оборудване на електрически ТПС, необходими за ремонтната дейност на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период, и приложения към тях”

„Документация за участие”

06.06.2017 г.

„СЪОБЩЕНИЕ”

10.07.2017 г.

„Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП за извършване на подбор на участника, разглеждането, оценка и класирането на офертата”

„Решение №19/10.07.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участника и определяне на изпълнител на обществената поръчка по обособени позиции №№ 4, 5, 7, 12, 14, 15 и 16

„Решение №5/10.07.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на обществената поръчка по обособени позиции №№ 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13 и 17

25.07.2017 г.

„Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, за прекратяване на обществената поръчка за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13 и 17

17.08.2017 г.

„Договор № 171/02.08.2017 г. за обособени позиции №№4, 5, 7, 12 и 14”

„Договор № 172/02.08.2017 г. за обособени позиции №15 и №16”

„Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, за възлагане на обществената поръчка за обособени позиции №№ 4, 5, 7, 12, 14, 15 и 16


17.07.2018 г.

Информация за приключване на договор № 171/02.08.2017г.

Информация за приключен договор № 172/ 02.08.2018 г.,