Доставка на резервни части за ремонт на дизелови локомотиви серия 07 100 оборудвани с ПОВ, от парка на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД", открита процедура по ЗОП, открита с решение № 20/11.04.2016 г. на управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2016-0014 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им с дата: 11.04.2016 г.

11.04.2016 • Процедури по ЗОП