№01605-2020-0010 „Доставка на резервни части за ресорното окачване на електрически локомотиви серии 44 и 45, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период“, съдържаща 3 /три/ обособени позиции. Процедура публично състезание по реда на ЗОП, открита с Решение № 11/30.01.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 30.01.2020г.

30.01.2020 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
485142.40
Краен срок за получаване на оферти:
19.02.2020 г.,16:45 'ч.

30.01.2020 г.

Становище на АОП с изх. № КСИ-8 от 22.01.2020 г.

1.Решение за откриване на процедурата № 11/30.01.2020 г.;

2. Обявление за поръчка – комунални услуги;

Документация:

3. Условия за участие в процедура публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата;

4. Технически изисквания за „Доставка на резервни части за ресорното окачване на електрически локомотиви серии 44 и 45, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период“ – Приложение № 1;

5. Техническа спецификация за „Доставка на резервни части за ресорното окачване на електрически локомотиви серии 44 и 45, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период“ с чертеж на ленкерна щанга в сглобено състояние за обособена позиция № 3 – Приложение № 2;

6. Методика за оценка на офертите;

7. Проект на договор;

Образци при подаване на оферта:

8. Технически предложения за обособени позиции № 1, № 2 и № 3 - Приложения № 3.1, № 3.2 и № 3.3;

9. Ценови предложения за обособени позиции № 1, № 2 и № 3 - Приложения № 4.1, № 4.2 и № 4.3;

10. Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка – Приложение № 5;

Образци при сключване на договор:

11. Образец на декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) – Приложение № 6;

12. Образец на декларация по чл. 59, ал.1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – Приложение № 7;

11.03.2020 г.

Съoбщение

23.04.2020 г.

Протоколи на основание 'чл.181, ал.4 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, за извършване на подбор на участниците, разглеждане то, оценка и класирането на офертите на участниците

Решение № 17/23.04.2020 г. за определяне на изпълнители на обществена поръчка по обособени позиции

09.06.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Договор №152/03.06.2020 г., за обособена позиция №1

Договор №153/05.06.2020 г., за обособени позиции № 2 и № 3