№ 01605-2018-0001 "Доставка на служебни чанти за превозния персонал на длъжност "началник влак” и „кондуктор” от превозните служби в „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД”. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение №2/ 30.01.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 30.01.2018 г.

30.01.2018 • Процедури по ЗОП


30.01.2018 г.

Решение №2/30.01.2018 г. за откриване на процедурата

Обявление за поръчка – комунални услуги

Условия за участие в процедура публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата

Техническа спецификация за служебни чанти на превозния персонал за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози”ЕООД

Спецификация за доставка на служебни чанти на превозния персонал за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД

Проект на договор

Образци на документи

12.04.2018 г.
Протокол №2/27.03.2018 г.

30.04.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

17.05.2018 г.

„Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценка и класирането на офертите” 

„Решение №14/17.05.2018 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

11.07.2018 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Договор №153/05.07.2018 г.