№ 01605-2016-0025 „Доставка на специални силови кабели със сечения 1х150мм² и 1х185мм² за напрежение 3,6/6 kV, за нуждите на локомотиви и вагони собственост на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД”, Публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 01.11.2016 г.

01.11.2016 • Процедури по ЗОП


  1. Решение за откриване на процедурата № 40 /01.11.2016 г.
  1. Обявление за поръчка – комунални услуги;

3. Документация за участие.

04.11.2016г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 41/04.11.2016 г.

28.11.2016г.

1. Протокол № 1/23.11.2016 г.

08.12.2016г.

Съобщение

09.01.2017 г.

1. Протокол по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП.

2. Решение № 1/09.01.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

16.02.2017 г.
  1. Договор № 30/09.02.2017 г., Обособена позиция № 1 - Кабел високоволтов 1х185 мм² за напрежение U0/U3,6/6 kV;
  1. Договор № 31/13.02.2017 г., Обособена позиция № 2 – Кабел високоволтов 1х150 мм² за напрежение U0/U3,6/6 kV.
23.02.2017 г.

1. Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

03.05.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР № 30/ 09.02.2017 г.

20.06.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР № 31/ 13.02.2017 г.