"Доставка на теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви, собственост на "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД". Обществена поръчка с предмет: "Доставка на теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви, собственост на "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД", процедура на договаряне с обявление по ЗОП, открита с Решение &#8470 6/22.04.2015 г. на Управителя на "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД. Решението е под уникален &#8470 01605-2015-0005 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувано на 22.04.2015 г.

22.04.2015 • Процедури по ЗОП


1.Решение № 6/ 22.04.2015 г. за откриване на процедурата

2.Обявление за обществената поръчка

3.Техническа спецификация за доставка на винтов спряг за ПЖПС ТО-ТС-03.05.02.03-2014/01

4.Техническа спецификация за доставка на теглични куки за ПЖПС ТО-ТС-03.05.02.02-2014/01

5.Техническа спецификация за доставка на еластични системи за буфер с ход 110 мм ТО-ТС-03.05.01.03.01-2014/01

6.Техническа спецификация за доставка на еластични системи за тегличен апарат за ПЖПС ТО-ТС-03.05.02.01.01-2014/01

7.Техническа спецификация за доставка на прът тегличен и гайка коронна за ПЖПС ТО-ТС-03.05.02.04-2014/01

8.Спецификация и партидност за доставка на теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви

9.Документация за участие

29.06.2015 г.
  1. Протокол №1/26.05.2015г. на Комисията, назначена със Заповед №288/26.05.2015г. на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД
  2. Протокол №2/02.06.2015г. на Комисията, назначена със Заповед №288/26.05.2015г. на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД
20.08.2015 г.

Протокол №3/15.07.2015г. на Комисията, назначена със Заповед №288/26.05.2015г. на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

17.11.2015 г.

Протокол №4/05.11.2015г. на Комисията, назначена със Заповед № 288/26.05.2015г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, изменена със Заповеди № 506/31.08.2015г. и № 649/30.10.2015г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

22.12.2015г

Протокол №5/26.11.2015г

22.01.2016 г.

Протокол №6/08.01.2016г.

Решение №1/22.01.2016г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД

10.01.2016г.

Покана за участие в договарянето изх.№03-37-28/10.02.2016г.

24.03.2016 г.

1.”Доклад на комисията по чл…89, ал.5 от ЗОП”

2.”Решение №7/24.03.2016г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка за обособени позиции №№2 и 6

3. „Решение №6/24.03.2016г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка за обособени позиции №№1,3,4,5 и 8”

4. „Решение №5/24.03.2016г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка за обособена позиция №7”

09.05.2016 г.

1.Договор №84/25.04.2016г.

2.Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

25.7.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР