„Доставка на технически газове за нуждите на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период”.Публичната покана е публикувана под номер 9046110 в Регистъра за публични покани към АОП на 23.09.15 г.

23.09.2015 • Публични покани


Публична покана - линк към АОП:

Приложения към публичната покана:

Приложение№1-Техническа спецификация за доставка на кислород, газообразен, технически, второ качество

Приложение№2-Техническа спецификация за доставка на ацетилен, технически;

Приложение№3-Техническа спецификация за доставка на въглероден диоксид, втечнен, второ качество;

Приложение№4-Техническа спецификация за доставка на пропан бутан;

Приложение№5-Техническа спецификация за доставка на фреон R134а;

Приложение№6-Техническа спецификация за доставка на фреон R407с;

Приложение№7-Техническа спецификация за доставка на азот,газообразен,технически;

Приложение№8-Данни за участника;

Приложение№9-Списък с адреси за доставка в структурните звена на Възложителя;

Приложение№10-Образец на техническо предложение;

Приложения№11.1 - Образец на ценова оферта

Приложения№11.2 - Образец на ценова оферта

Приложения№11.3 - Образец на ценова оферта

Приложения№11.4 - Образец на ценова оферта

Приложения№11.5 - Образец на ценова оферта

Приложения№11.6 - Образец на ценова оферта

Проложение№11.7-Образец на ценова оферта

Приложение№12-Проект на договор;

Приложение№13-Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружества,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

28.10.2015 г.

Протокол №2 по чл.101 г, ал.4 от ЗОП, утвърден на 20.10.2015 г.

12.12.2015 г.

Договор № 214/08.12.2015 г.

08.03.2017 г.

Информация за приключил договор