№ 01605-2020-0022 „Доставка на технически газове” за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за период от три години”, разделена на 7 /седем/ обособени позиции. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение №27/31.03.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 31.03.2020г.

31.03.2020 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
251 404. 82 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
21.04.2020 г.,16:45 часа

31.03.2020 г.

Решение №27/31.03.2020 г. за откриване на процедурата;

Обявление за поръчка – комунални услуги;

Условия за участие в процедура публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на...

31.03.2020 г.

Решение №27/31.03.2020 г. за откриване на процедурата;

Обявление за поръчка – комунални услуги;

Условия за участие в процедура публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата

1.Техническа спецификация за обособена позиция №1 – „Доставка на кислород – 6281 m3”;

2.Техническа спецификация за обособена позиция №2 – „Доставка на ацетилен – 9 990 кг”;

3.Техническа спецификация за обособена позиция №3 – „Доставка на въглероден диоксид – 7410 кг”;

4.Техническа спецификация за обособена позиция №4 – “Доставка на аргон – 135 кг;

5.Техническа спецификация за обособена позиция №5 – “Доставка на фреон R 134a – 1 368 кг”;

6.Техническа спецификация за обособена позиция №6 – “Доставка на фреон R 407с – 198 кг”;

7.Техническа спецификация за обособена позиция №7 – “Доставка на технически азот - 705,6 m3”;

8.Списък с адреси и телефони за контакти на поделенията за доставка на технически газове;

9.Проект на договор.

Образци на документи:

Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/;

Приложения № 2.1 - №2.7 – Образци на „Техническо предложение” по обособени позиции от №1 до №7;

Приложения № 3.1 - №3.7 – Образци на „Ценово предложение” по обособени позиции от №1 до №7;

Приложение № 4 - Образец на декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

Приложение № 5 - Образец на декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

21.05.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

15.06.2020 г.

„Протокол по чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценка и класирането на офертите”

„Решение № 26/15.06.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител по всяка една от обособените позиции на обществената поръчка”

06.08.2020 г.

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Договор № 185/10.07.2020г.