№ 01605-2019-0024 „Доставка на термодиректна хартия, за извършване на продажби от „интегрирана автоматизирана система / онлайн/ за информация, резервация и билетоиздаване за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за период от една година” , открита с Решение № 31/16.10.2019г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 16.10.2019 г.

16.10.2019 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
121 200.00 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
06.11.2019г.

16.10.2019 г.

Документация за участие:

1. Решение за откриване на процедурата №31/16.10.2019 г.;

2. Обявление за поръчка – комунални услуги;

3. Условия за участие в процедура публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата;

4. Технически изисквания на термодиректна хартия, за извършване на продажби от „интегрирана автоматизирана система / онлайн/ информация, резервация и билетоиздаване;

5. Спецификация за доставка на термодиректна хартия, за извършване на продажби от „интегрирана автоматизирана система / онлайн/ информация, резервация и билетоиздаване;

6. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите

7. Проект на договор

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

1. Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/;

2. Приложения № 2.1 ÷ № 2.2 - Образци на „Техническо предложение”, по обособени позиции от №1 до №2;

3. Приложения № 3.1 ÷ № 3.2 - Образци на „Ценово предложение”, по обособени позиции от №1 до №2;

28.10.2019 г.

Разяснение№35-00-549/28.10.2019г.

20.11.2019г.

Протокол №1

09.12.2019 г.

Съобщение

24.01.2020г.

Протокол по чл. 181 ал. 4 от ЗОП

Решение № 4/24.01.2020г.

09.04.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, изпратено за публикуване в РОП на АОП на 09.04.2020 .

Договор №88/24.03.2020 г.