Доставка на токоснематели и резервни части за тях за електрически локомотиви серии 44 и 45, необходими за ремонтната дейност на БДЖ-Пътнически превози ЕООД. Договор №27/2015 и Договор № 28/2015

14.10.2014 • Процедури по ЗОП


Доставка на токоснематели и резервни части за тях за електрически локомотиви серии 44 и 45, необходими за ремонтната дейност на БДЖ-Пътнически превозиЕООД за едногодишен пероид., делима на 6 обособени позиции, открита с решение 39/14.10.2014г на Управителя на БДЖ-Пътнически превози ЕООД. Решението и обявлението са с уникален 01605-2014-0040 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувана на сайта им на 14.10.2014г Договор №27/2015 Договор № 28/2015

Доставка на токоснематели и резервни части за тях за електрически локомотиви серии 44 и 45, необходими за ремонтната дейност на БДЖ-Пътнически превозиЕООД за едногодишен пероид., делима на 6 обособени позиции, открита с решение 39/14.10.2014г на Управителя на БДЖ-Пътнически превози ЕООД. Решението и обявлението са с уникален 01605-2014-0040 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувана на сайта им на 14.10.2014г

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1.Решение за откриване на процедурата 39 / 14.10.2014 г.

2.Обявление за обществената поръчка с уникален 01605-2014-0040 от регистъра на АОП.

Приложения:

Условия за участие в открита процедура по ЗОП и указания към участниците за подготовка на офертата

Приложение 1 Декларация по чл. 47, ал. 9

Приложение 2 Деларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП

Приложение 3 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

Приложение 4 Проект на договор

риложение 5 Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Приложение 6.2 Образци на оферти

Приложение 6.3 Образци на оферти

Приложение 6.4 Образци на оферти

Приложение 6.5 Образци на оферти

Приложение 6.6 Образци на оферти

Приложение 7.1 Образци на ценови оферти

Приложение 7.2 Образци на ценови оферти

Приложение 7.3 Образци на ценови оферти

Приложение 7.4 Образци на ценови оферти

Приложение 7.5 Образци на ценови оферти

Приложение 7.6 Образци на ценови оферти

Приложение 8 Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Приложение 9 Декларация от производителя за пълно съответствие по технически характеристики

Приложение 10 Минимални изисквания към участниците за доказване на техническите възможности и квалификация за изпълнение на обществената поръчка

Приложение 11 Технически изисквания

Приложение 12 Спецификация

12.01.2015г.

Решение за избор на изпълнител

Протокол1

Протокол2

31.03.2015г

Договор №27/2015

Договор № 28/2015