№ 01605-2019-0038 „Доставка на търкалящи лагери за ПЖПС, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период“ , открита с Решение № 46/31.12.2019г. на Управител и Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 03.01.2020 г.

03.01.2020 • Процедури по ЗОП


03.01.2020 г.

Документация за участие:

1. Решение за откриване на процедурата № 46/31.12.2019 г.;

2. Обявление за поръчка – комунални услуги;

3. Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата;

4. Технически изисквания за „Доставка на търкалящи лагери за ПЖПС, собственост на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период”

5. Техническа спецификация за „Доставка на търкалящи лагери за ПЖПС, собственост на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период

6. Техническа спецификация ТО-ТС-03.01.01.03-2014/1

7. Партидна спецификация за „Доставка на търкалящи лагери за ПЖПС, собственост на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период”

8. Методика №1 за оценка на офертите за обособени позиции от №1 до №11;

9. Методика №2 за оценка на офертите за обособени позиции от №12 до №13;

10. Проект на договор

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

1. Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/;

2. Приложения № 2.1 ÷ № 2.13 - Образци на „Техническо предложение”, по обособени позиции от №1 до №13;

3. Приложения № 3.1 ÷ № 3.13 - Образци на „Ценово предложение”, по обособени позиции от №1 до №13;

27.02.2020 г.

Протокол №2 от 24.02.2020г.

08.04.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

09.06.2020 г.

Доклад на комисията по чл.106, ал.5 от ЗОП във връзка с чл. 60 от ППЗОП

Решение № 25/09.06.2020г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка по обособени позиции №1, №2, №3, №4, №5, №6 и №12

Решение № 9/09.06.2020г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка по обособени позиции №7, №8, №9, №10, №11 и №13

01.07.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги № 03-10-156/29.06.2020г. /прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка по обособени позиции №7, №8, №9, №10, №11 и №13/

30.07.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Договор № 189/17.07.2020г.

Договор № 193/23.07.2020г.