№01605-2019-0017 ”Доставка на униформени обувки за нуждите на персонала от "БДЖ- Пътнически превози" ЕООД”, открита процедура по реда на ЗОП, открита с Решение № 22/24.07.2019г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 26.07.2019 г.

26.07.2019 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
135 000.00 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
28.08.2019 г.

26.07.2019 г.

Решение № 22/24.07.2019г. за откриване на процедурата

Обявление за поръчка – комунални услуги

29.07.2019 г.

Документация за участие:

Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата

Техническа спецификация за униформени обувки зимни-дамски и мъжки за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

Техническа спецификация за униформени обувки летни-дамски и мъжки за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

Спецификация за доставка на униформени обувки за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД.

Методика за определяне на комплексната оценка на офертите.

Проект на договор

Приложения - образци:

Образец - Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка; Образци на документи -

Приложение № 2

Приложение № 3

20.09.2019 г.

Съобщение

04.10.2019г.

„Доклад на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”

„Решение № 27/04.10.2019г. за класиране на участника и определяне на изпълнител.

25.11.2019 г.

Договор №230/13.11.2019г.

Обявление за възложена поръчка- комунални услуги

19.05.2020г.

Информация за приключил Договор № 230/ 13.11.2019 г. с Кавалер Юнион 2001 ЕООД, с дата на публикуване в АОП - 18.05.2020 г.

Приложение № 9 към договора.