№ 01605-2016-0029 Доставка на въглища черни, тип “DO” или “GO” или еквивалентни за нуждите на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период 2016/2019 г.”, Публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 06.12.2016 г.

06.12.2016 • Процедури по ЗОП