9059919 „Доставка на въглища обогатени кафяви, за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за отоплителен сезон 2016 - 2017г.”. Обявата е публикувана с посочения номер в регистъра „Информация за обяви” към АОП на 14.12.2016 г.

14.12.2016 • Събиране на оферти с обява или покана до определени лица


Информация за Обявата:
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9059919

Обява за обществена поръчка

Приложения към Обявата:

Приложение№1 – Техническа спецификация на Възложителя;
Приложение№2 – Данни за участника;
Приложение№3 – Образец на техническо предложение;
Приложение№4 – Образец на ценово предложение;
Приложение№5 – Проект на договор;
Приложение№6 – Списък с адреси;
Приложение№7 – Образец на декларация чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54 ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП;
Приложение№8 – Образец на декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП;
Приложение№9 – Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

22.12.2016 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

21.02.2017 г.

Протокол по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/.

14.03.2017г. 

Договор №55/13.03.2017 г.