Доставка,, монтаж и въвеждане в експлоатация на измервателни системи за тягова електроенергия на 2 бр.ЕМВ серия 32 за нуждите на БДЖ-Пътнически превози ЕООД”, открита процедура по ЗОП, открита с решение №23/24.09.2015 г. на управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2015-0020 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им с дата: 24.09.2015 г.

24.09.2015 • Процедури по ЗОП