"Довършване на капитален ремонт и модернизация на електрически локомотиви 46-203, 46-215, 46-218, 46-217 и 46-223 в периода 2014 – 2015 г.", процедура на договаряне без обявление, открита с Решение № 42/29.10.2014 г. на Управителя на "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД. Решението е под уникален № 01605-2014-0041 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувано на 29.10.2014 г.

30.10.2014 • Процедури по ЗОПРешение № 42/29.10.2014 г. за откриване на процедурата.

Покана за участие № 03-06-438/29.10.2014 г., с приложения:


1.Приложение №.I - Образец на първоначална оферта;

2.Приложение № II - Образец на първоначална ценова оферта;

3.Приложение № III - Проект на договор;

4.Приложение №1 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от ЗОП

5.Приложение №2 - Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП;

6.Приложение №3 - Декларация по чл.56 ал.1, т.6 от ЗОП;

7.Приложение №4 - Декларация по чл.56 ал.1, т.11 от ЗОП;

8.Приложение №5 - Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

9.Приложение №6 - Декларация по чл.56 ал.1, т.12 от ЗОП;

10.Образец на банкова гаранция за участие;

11.Образец на банкова гаранция за изпълнение


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

15.12.2014 год.

"Решение № 18/15.12.2014 г. за прекратяване на обществената поръчка"


http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=637921&newver=2