9066746 „Ежемесечно абонаментно техническо и софтуерно поддържане на автоматизирани гарови информационни системи "Магис" за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози” ЕООД”. Обявата е публикувана с посочения номер в регистъра „Информация за обяви” към АОП на 28.07.2017 г.

28.07.2017 • Събиране на оферти с обява или покана до определени лица


Информация за Обявата


Обява за обществена поръчка

Приложения към Обявата:

Приложение№1 – Технически изисквания на Възложителя;
Приложение№2 – Данни за участника;
Приложение№3 – Образец на техническо предложение;
Приложение№4 – Образец на ценово предложение;
Приложение№5 – Проект на договор;
Приложение№6 - Списък на модулните автоматизираните информационните системи „Магис” по гари, ТЦПП и ПЦ. 
Приложение№7– Образец на декларация чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54 ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП ;
Приложение№8 – Образец на декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП;
Приложение№9 – Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

07.08.2017 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

05.09.2017 г.

1. Протокол по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/

2. Съобщение за прекратяване на възлагането на обществена поръчка по реда на чл.193 от ЗОП