№ 01605-2019-0011 „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 5 броя системи за търговско измерване на тягова електроенергия, подмяна на 10 броя измервателни напреженови трансформатора за външен монтаж, монтирани на локомотиви серия 46/61 и доставка на резервни части за системите за търговско измерване на тягова електроенергия за нуждите на „БДЖ Пътнически превози” ЕООД за период от две години”, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 08.05.2019 г.

08.05.2019 • Процедури по ЗОП