№01605-2017-0011 Сключване на рамково споразумение за “Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД за три години”. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №14/29.03.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Публикувана в регистъра на АОП под уникален № 01605-2017-0011 на 03.04.2017г.

03.04.2017 • Процедури по ЗОП


03.04.2017 г.

Документи за участие

Решение № 14 /29.03.2017 г. за откриване на процедурата

Обявление за поръчка – комунални услуги


Техническа спецификация за избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД

Документация за участие

22.05.2017г.

Протокол №1/04.05.2017г.

04.07.2017г.
„СЪОБЩЕНИЕ”

02.08.2017 г.

Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП

Решение №22/02.08.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнители в открита процедура по ЗОП за сключване на рамково споразумение

10.08.2017 г.

Решение № 7/10.08.2017г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

29.08.2017г.


Обявление за възложена поръчка-комунални услуги, за прекратяване на обществената поръчка