№ 01605-2019-0003 „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози" ЕООД за период от дванадесет месеца”, делима на 2 /две/ обособени позиции, открита с Решение № 3/08.02.2019 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 11.02.2019 г.

11.02.2019 • Процедури по ЗОП


11.02.2019 г.


Решение №3/08.02.2019 г. за откриване на процедурата 

Обявление за поръчка – комунални услуги

12.02.2019 г.

Документация за участие:

Условия за участие в открита процедура по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата

Техническа спецификация по обособена позиция №1- „Избор на доставчик на електрическа енергия за влакова работа и координатор на балансираща група, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД


Техническа спецификация по обособена позиция №2- „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД, присъединени на нива средно и ниско напрежение”


Проект на договор


Приложения -  образци:

Образец - Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ -  за преглед и за компютърна обработка;

Образци на документи  - от Приложение   № 2.1 до № 3.2

05.03.2019 г.
Съобщение

27.03.2018 г.

Доклад на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП

Решение № 6/27.03.2019 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител по всяка една обособена позиция на обществената поръчка

09.05.2019 г.

Обявление за възложена поръчка-комунални услуги, изпратено за публикуване в РОП на АОП и ОВ на ЕС на дата 08.05.2019 г.

Договор №61/15.04.2019 г. за обособена позиция №1

29.05.2019 г.

Решение № 12/29.05.2019 г. за изменение на влязло в сила Решение №6/27.03.2019 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител по всяка една обособена позиция на обществената поръчка

25.09.2019 г.

Решение №7/25.09.2019 г. за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка по  обособена позиция №2

14.10.2019 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги /прекратяване на обществената поръчка за обособена позиция №2/, изпратено за публикуване в РОП на АОП и ОВ на ЕС на 09.10.2019 г.