№01605-2020-0005 Сключване на рамково споразумение с предмет: “Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за три години”, открита с Решение №5/13.01.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 16.01.2020г.

16.01.2020 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
54 482 135.50 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
17.02.2020г.,16:45 часа
16.01.2020 г. Решение за откриване на процедурата № 5/13.01.2020 г.; Обявление за поръчка – комунални услуги; Условия за участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение по реда на ЗОП и...

16.01.2020 г.

Решение за откриване на процедурата № 5/13.01.2020 г.;

Обявление за поръчка – комунални услуги;

Условия за участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата;

Техническа спецификация за „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за период от три години”;

Методика за оценка на офертите

Проект на Рамково споразумение

Проект на договор

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ -  за преглед и за компютърна обработка;

Приложения № 2 - Образец на „Техническо предложение”;

Приложения № 3 - Образец  на „Ценово предложение”.

 

10.02.2020г.              

„Разяснение изх.№35-00-91/10.02.2020г.”

 

17.02.2020г.         

„Решение №3/17.02.2020г. за прекратяване на открита процедура по ЗОП за сключване на рамково споразумение”      

06.03.2020г.     

Обявление за възложена поръчка-комунални услуги /прекратяване на  процедурата/ , изпратено за публикуване в РОП на АОП и ОВ на ЕС на 04.03.2020г